vanr. prof. dr Branko Perišić


Nedostaje slika

dr Branko Perišić

Vanredni profesor


Telefon021/485-2244
E-mailperisic@uns.ac.rs
Akademsko zvanjeVanredni profesor
KancelarijaKancelarija računarski centar 013

Perišić Branko, rođen 05.06.1954.g. u Sarajevu. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu školske 1976/77. godine. Poslediplomske studije na Odseku za Informatiku, Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu upisao 1981/82 i završio školske 1982/83. Magistrirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu sa temom magistarskog rada “Funkcionalno distribuirani sistem zaštite računarskih sistema”, 1989. g.

Doktorirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu 1994. g. sa disertacijom pod nazivom “Projektovanje informacionih sistema u ambijentu otvorene arhitekture”. Biran u zvanje docenta i vanrednog profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, Katedra za primenjene računarske nauke i informatiku. Trenutno je zaposlen kao vanredni profesor za oblast Primenjene računarske nauke i informatika na FTN Novi Sad.

Direktor je Računarskog centra Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu od njegovog osnivanja.

Živi u Novom Sadu, ul. Jovana Popovića 7/a.
Oženjen je i ima troje dece.

Učestvovao u realizaciji stručnih i naučnoistraživačkih projekata u domenu projektovanja namenskih računarskih sistema, sistemskog programiranja, zaštite računarskih sistema i projektovanja upravljačkih informacionih sistema. Autor niza programskih paketa vezanih za segment upravljačkih informacionih sistema u zdravstvu,trgovini, proizvodnji, zdravstvenom osiguranju i školstvu. Autor je ili koautor većeg broja međunarodnih i domaćih naučno-stručnih radova. Najveći deo radova odnosi se na metodološke aspekte inženjerstva na računarima baziranih sistema, projektovanja softvera i projektovanje informacionih sistema. Učestvovao u realizaciji velikog broja komercijalnih projekata informacionih sistema.

Autor je niza programskih rešenja u domenu softvera. Bio je mentor izrade četiri doktorata, pet magistarskih radova, član više komisija za ocenu podobnosti magistarskih i doktorskih disertacija, član komisija za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih disertacija. U sklopu osnovnih studija bio je mentor preko 70 diplomskih radova i član i predsednik komisija za odbranu diplomskih radova. Vodio je izradu preko 200 projekata,seminarskih radova na dodiplomskim i poslediplomskim studijama,kao i preko 80 studentskih praksi. Po pozivu učestvuje u stručnim kursevima koje organizuje istraživačka stanica Petnica.

Kretanje u profesionalnom radu:


“Energoinvest” RO
Računarski centar, Sarajevo: Rukovodilac odeljenja održavanja od 01.01.1978.g do 01.04.1983.g. (4 godine i 3 meseca)

Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka-FTN: Stručni-saradnik od 01.04.1983.g. do 17.01.1989.g. (5 godina i 3 meseca)

Asistent od 17.01.1989.g. do 23.03.1995.g. (6 godina i 3 meseca)

Docent od 23.03.1995.g. do 14.04.2000.g. (5 godina)

Direktor Centra za računarstvo FTN od 01.09.1996.g. do danas

Vanredni profesor od 14.04.2000.g. do 14.04.2005.

Vanredni profesor - reizbor 18.11.2005.g. do 19.05.2011.g.

Vanredni profesor - reizbor 19.05.2011.g. do danas

Članstvo u stručnim i naučnim asocijacijama:


PATIENT CLASSIFICATION SYSTEMS/EUROPE (PCS/E) od 1988.

IEEE - Computer Society, senior member.

SoftWareEngineeringBodyOfKnowledge IEEE, ACM revision board member 2002.


Stalni član komisije za ocenu kvaliteta na Međunarodnom sajmu Elektronike, energetike i informatike, Novosadski sajam, Novi Sad od 1993 do 2009.g.

Vanredni profesor
15.04.2000.
Trenutno nema istorijskih podataka o članstvu zaposlenog!
Trenutno nema podataka o aktuelnim funkcijama zaposlenog!
Naziv funkcijeOdDoOrganizaciona jedinica
Direktor računarskog centra01.10.2012.01.04.2014.Računarski centar
Direktor računarskog centra01.10.2009.30.09.2012.Računarski centar
NazivU Ustanovi
Multi-mikroprocesorski sistema na bazi Intel 8080 i PDP-11/10

Diploma

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Elektrotehnički fakultet

1977

Funkcionalno distribuirani sistem zaštite računarskih sistema

Magistarska teza

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1986

CMMI - Introductory certification

Specijalizicija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University

2004

CMMI - Intermediate certification

Specijalizicija

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Software Engineering Institute at Carnagie Mellon University

2007

Projektovanje informacionih sistema u ambijentu otvorene arhitekture

Doktorat

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Fakultet tehničkih nauka

1994

Kriterijum produkcijeOpis
(M23) Rad u međunarodnom časopisuPerišić B., Milosavljević G., Dejanović I., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2011, Vol. 8, No 2, pp. 405-426, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuDejanović I., Milosavljević G., Tumbas Živanov M., Perišić B.: A Domain-Specific Language for Defining Static Structure of Database Applications, Computer Science and Information Systems (ComSIS), 2010, Vol. 7, No 3, pp. 409-440, ISSN 1820-0214
(M23) Rad u međunarodnom časopisuBranko Perišić "DMIS-Distributed Medical Information System Concept&Structure", SystemScienceJournal N0.1 Vol.13 1987
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHajduković M., Perišić B., Obradović D.: Uninterruptable an other regions , YUJOR, 1998, Vol. 2, No 2, pp. 323-329, ISSN 0354-0243
(M24) Rad u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukomHajduković M., Obradović D., Perišić B.: The Active Side Principle Approach to Client Server Protocol Design , YUJOR, 1996, Vol. 6, No 1, pp. 121-127, ISSN 0354-0243
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Perišić B., Milosavljević G., Stričević N.: Towards a foundation for distributed version control of SLE artifacts. In 3rd International Workshop on Model-Based Software and Data Integration
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B.: Ready for the industry: A practical approach to teaching mde. In 7th Educators Symposium@MODELS 2011: Software Modeling in Education, pages 31-40, Wellington, New Zealand, www.se.uni-oldenburg.de/documents/olnse-2-2011-EduSymp.pdf
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B., Milosavljević B.: UML Profile for Specifying User Interfaces of Business Applications, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 77-94
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniDejanović I., Tumbas Živanov M., Milosavljević G., Perišić B.: Comparison of Textual and Visual Notations of DOMMLite Domain-Specific Language, 14. Advances in Databases and Information Systems, Novi Sad, 20-24 Septembar, 2010, pp. 20-24
(M53) Rad u naučnom časopisuPetkov N., Milosavljević G., Perišić B.: Inteligentno raspoređivanje vizualnih komponenti u okviru ekranskih formi , Info M, 2005, ISSN 1450-6254
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniDejanović I., Perišić B., Milosavljević G.: Arpeggio: pakrat parser interpreter, 16. YU INFO, Kopaonik, 1-8 Mart, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniPerišić B., Zečević I.: Model informacione infrastrukture za podršku naučno istraživačkom radu u sklopu AP Vojvodine, 16. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 107-109, ISBN 978-86-7892-236-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniZečević I., Perišić B.: Web servis za podršku naučno istraživačkom radu u sklopu informacione infrastrukture AP Vojvodine, 16. Skup "Trendovi razvoja" - TREND, Kopaonik: Fakultet tehničkih nauka, 1-4 Mart, 2010, pp. 113-116, ISBN 978-86-7892-236-7
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniMilosavljević G., Dejanović I., Perišić B., Konjović Z.: Adaptivna arhitektura klijentske aplikacije informacionih sistema, 54. ETRAN, Donji Milanovac, 7-11 Jun, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Program package University organizational structure Korisnik: FTN Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu Rađeno za: TEMPUS , 2007
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoUpravljački informacioni sistem Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske / World Bank Project 2002/2004.g.
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Programsko rešenje podrške Studentskom WEB-servisu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Republika srpska, Bosna i Hercegovina, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I.: Informacioni sistem za podršku tehnologiji obrazovnog procesa, Programsko rešenje za podršku funkcijama akreditacije i licenciranja ustanova i studijskih programa, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M81) Novi proizvod ili tehnologija uvedeni u proizvodnju - međunarodni nivoPerišić B., Zečević I., Tešić Ž.: Programsko rešenje podrške funkcionisanju studentske službe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rađeno za: Medicinski fakultet u Banja Luci, korisnik: Medicinski fakultet u Banja Luci, 2010
(M63) Saopštenje sa skupa nacionalnog značaja štampano u celiniI.Dejanović, G.Milosavljević, B.Perišić "ISGEN Meta-model za razvoj kompleksnih informacionih sistema" INFOFEST 2004 Budva
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi softverskog inženjerstva, Branko Perišić, edicija Tehničke nauke, 2012 STILOS Novi Sad
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi računarstva - Metodička zbirka zadataka - Programabilni automati, B.Perišić, D.Ivetić, edicija Tehničke nauke, 1995 STILOS Novi Sad
(U01) Osnovni udžbenik za nastavni predmetOsnovi računarstva - Metodička zbirka zadataka - Matematičko-logičke osnove rada računara, Edicija tehničke nauke, 1996 STILOS Novi Sad
(M23) Rad u međunarodnom časopisuB. Perišić, G. Milosavljević "A Method and Tool for Rapid Prototyping of Large Scale Business Information Systems" COMSIS 2004
(M33) Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celiniG.Milosavljević, B.Perišić "Really Rapid Prototyping of Large-Scale Business Information Systems", IEEE Workshop on Rapid Systems Prototyping San Diego 2003
ZvanjeNaučna oblastVisokoškolska ustanovaDatum izbora
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka19.05.2011.
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka18.11.2005.
Vanredni profesorElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka04.09.2000.
DocentRačunarske naukeFakultet tehničkih nauka23.03.1995.
AsistentElektrotehničko i računarsko inženjerstvoFakultet tehničkih nauka01.04.1989.