PRAVILA UPISA ZA ŠKOLSKU 2012/13. GODINU
12.10.2012. - 00:00
I – OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE (OAS)

1.Svi studenti OAS, koji su u školskoj 2011/12. godini ostvarili minimum 48 ESPB, mogu u školskoj 2012/13. godini da se finansiraju na teret budžeta. Prilikom upisa vrši se rangiranje studenata.
Rangiranje se vrši prema formuli datoj u prilogu,
gde je n – broj svih položenih predmeta; pi – broj bodova i-tog predmeta; xi- ocena datog predmeta; BG – broj godina od upisa datog studijskog programa. Ako student ne stekne pravo na upis školske 2012/13. godine na teret budžeta, upisuje se kao samofinansirajući student. Rangiranje studenata obuhvata studente upisane iste godine na dati studijski program.

2.Prilikom upisa školske 2012/13. godine studenti upisuju sve nepoložene predmete, kao i sve nove predmete, koje žele da slušaju. Student mora upisati broj predmeta koji vrede minimum 37 ESPB (samofinansirajući: poželjno je da upišu minimum 50 ESPB radi sticanja prava upisa školske 2013/14. godine na teret budžeta), a maksimum 90 ESPB. Student koji se finansira na teret budžeta mora da upiše minimum 60 ESPB. Ako student želi da upiše više od 90 ESPB, piše molbu dekanu Fakulteta.

3.Student druge godine može upisati treću godinu studija u statusu samofinansiranja ako u toku školske 2011/12. godine sakupi minimum 37 ESPB ili u toku školovanja ostvari minimum 74 ESPB.

4.Student treće godine može upisati četvrtu godinu studija u statusu samofinansiranja ako u toku školske 2011/12. godine sakupi minimum 37 ESPB ili u toku školovanja ostvari minimum 111 ESPB

5.Ako je student u školskoj 2011/12. godini stekne minimum 37 ESPB za upis na samofinansiranje odnosno minimum 48 ESPB za upis na budžet, a nema ukupno dovoljan broj ESPB, za treću godinu minimum 74 ESPB odnosno na četvrtu godinu minimum 111 ESPB, upisuje `ponovljenu` godinu sa statusom koji je ostvario polaganjem ispita u školskoj 2011/12. godini. Student može da sluša predmete naredne godine.

6.Studenti koji su četvrtu godinu studija upisali na teret budžeta školske 2011/12. godine (a nisu završili OAS) zadržavaju pravo da se školske 2012/13. godine finansiraju na teret budžet godinu dana. Studenti upisani školske 2006/07. godine i posle mogu da završe osnovne akademske studije u roku od osam godina, i za svaku godinu plaćaju troškove upisa i overe semestara i imaju status prema Zakonu o visokom obrazovanju.

7.Ako student treba da sluša neke predmete iz zimskog semestra naredne godine studija on mora da upiše sve predmete iz zimskog semestra, a ako sluša i neke predmete iz letnjeg semestra, mora upisati sve predmete letnjeg semestra.

8.Svi studenti plaćaju upis školske godine 2012/13. godine 6.500,00 dinara odnosno 3.500,00 dinara ako nemaju zaostalih ispita i ako nisu `ponavljali` godinu.

9.Za predmete, za koje je stekao uslov za izlazak na ispit, a nije položio, student plaća samo prijavu ispita.

10.Predmete za koje je stekao uslov za izlazak na ispit, a nije položio, student može da polaže preko kolokvijuma, bez ponovnog slušanja, uplaćuje po predmetu 2.000,00 dinara. Ako ove predmete student želi ponovo da sluša, plaća po bodu 500,00 dinara.

11.Predmete za koje student nije dobio potpis (nije ispunio predispitne obaveze), student ponovo upisuje i plaća 1.000,00 dinara po bodu. Student se stavlja u grupu za slušanje tog predmeta prilikom upisa godine.

12.Predmete iz naredne godine, samofinansirajući studenti plaćaju 1.500,00 dinara po bodu (osim Arhitekture gde je bod 1.650,00 dinara).

13.Studenti prvi put upisani u prvu godinu studija školske 2011/12. godinu, koji upisuju školsku 2012/13. godinu kao samofinansirajući studenti (koji rangiranjem nisu stekli pravo da studiraju na teret budžeta), a školske 2011/12. godine su ostvarili minimum 48 ESPB, nove predmete plaćaju umesto 1.500,00 dinara, 750,00 dinara po bodu (osim Arhitekture gde je bod 825,00 dinara).

14.Studenti prvi put upisani u drugu godinu studija školske 2011/12. godinu, koji upisuju školsku 2012/13. godinu kao samofinansirajući studenti, a ostvarili su školske 2010/11. i 2011/12. godine minimu 96 ESPB, nove predmete plaćaju umesto 1.500,00 dinara, 750,00 dinara po bodu (osim Arhitekture gde je bod 825,00 dinara).

15.Studenti prvi put upisani u treću godinu studija školske 2011/12. godine, koji upisuju školsku 2012/13. godinu kao samofinansirajući studenti, a ostvarili su školske 2009/10., 2010/11. i 2011/12. godine minimum 144 ESPB, nove predmete plaćaju umesto 1.500,00 dinara, 750,00 dinara po bodu (osim Arhitekture gde je bod 825,00 dinara).

16.Studenti prve godine studija mogu upisati narednu studijsku godinu ako imaju najviše nepoloženih predmeta iskazanih u ESPB 30. U suprotnom oni upisuju prvu godinu sa mogućnosti slušanja predmeta iz druge godine. Takođe student upisuje predmete letnjeg semestra u datoj školskoj godini, ako ima položene obaveze za slušanje datih predmeta i ako ima nepoloženih ispita iz tekuće i prethodne studijske godine izraženih u ESPB najviše 60.

II – MASTER AKADEMSKE STUDIJE (MAS)

Upis na master akademske studije obaviće se u skladu sa konkursom.
Studenti koji su odbranili diplomski rad na OAS imaju pravo da konkurišu za upis na master akademske studije.
Svi kandidati koji upisuju master akademske studije polažu prijemni ispit „Provera znanja iz oblasti studijskog programa“. Karakter prijemnog ispita određuje Komisija.
Prijemni ispit može biti usmeni, pismeni ili u obliku testa. Prijemni ispit se može organizovati u više termina.
Studenti imaju pravo da u roku od dve godine završe jednogodišnje master akademske studije odnosno u roku od tri godine jednoipogodišnje studije i u roku od četiri godine dvogodišnje master akademske studije. Studenti za svaku godinu plaćaju troškove upisa i overe semestara.

  • Nije moguće prikazati sliku.